Opis aplikacji (PL)Application Description (EN)
Oprogramowanie pozwala na analizę właściwości fizykochemicznych próbek biomasy, oraz jej zachowania przy obróbce cieplnej. Wyniki obejmują parametry takie jak: energia aktywacji, czynnik przedwykładniczy Arrheniusa czy rząd reakcji.

Dodatkowo generowane są dane, które mogą zostać wykorzystane do analizy jakościowej składu próbki. Dane wejściowe, wymagane przez program, mogą być uzyskane na podstawie typowej analizy termograwimetrycznej. Kalkulator obejmuje różne definicje temperatury i zmiany ilości biomasy.

The Software allows to analyse physicochemical properties of biomas samples, and its behaviour during thermal treatment. The results includes parameters like: energy of activation, pre-exponential factor or reaction order.

Additionally there is generated data, useful in quantitative analysis of sample’s composition. Input data, required by program, can be obtained basing on typical thermogravimetric analysis. The calculator supports different definitions of temperature and biomass changes.