Regulamin laboratorium

REGULAMIN PORZĄDKOWY LABORATORIUM DYDAKTYCZNEGO

 1. W laboratorium mogą przebywać wyłącznie osoby wykonujące prace badawcze lub ćwiczenia laboratoryjne oraz osoby nadzorujące.
 2. W laboratorium obowiązuje fartuch ochronny.
 3. Okrycie zewnętrzne pozostawiamy w szatni.
 4. W laboratorium obowiązuje zakaz picia, jedzenia i palenia papierosów.
 5. Pracę należy wykonywać dokładnie, uważnie i czysto.
 6. Obowiązuje absolutny zakaz wylewania, wysypania odczynników organicznych i toksycznych do zlewu.
 7. Nie wolno pracować z łatwopalnymi substancjami w pobliżu otwartego ognia.
 8. W laboratorium wykonuje się wyłącznie prace zlecone przez prowadzącego zajęcia. Nie przeprowadza się żadnych własnych eksperymentów.
 9. Wykonując ćwiczenia należy postępować zgodnie z instrukcjami stanowiskowymi.
 10. W przypadku awarii urządzeń przesyłających płyny (pompy, wentylatory) wyłączyć zasilanie elektryczne urządzenia i powiadomić prowadzącego zajęcia.
 11. Przy ustalaniu ciśnienia w aparaturze postępować, tak aby zapobiec przedostaniu się cieczy manometrycznej do instalacji.
 12. Chronić urządzenia elektryczne przed zalaniem cieczą.
 13. Nie dotykać elementów ruchomych (wirujących) urządzeń mechanicznych.
 14. Zachować szczególną ostrożność w pracy z urządzeniami wykonanymi ze szkła: kolumny szklane, roto maty, monometry itp.
 15. Po zakończonych zajęciach należy zostawić porządek na miejscu pracy.